Archive for Listopad 2010

Státní poznávací značka

Státní poznávací značku obdrží vlastník nebo provozovatel vozidla při registraci vozidla.
Vozidlo nesmí být provozováno bez této značky, hrozí pokuta 5000 až 10000 Kč, odebrání řidičského průkazu až na jeden rok. Stejná je výše pokuty, pokud je značka překrytá, špinavá, nečitelná. Nesmíme na ni ani v její blízkosti kreslit obrázky, nalepovat samolepky, zkrátka nic, co by mohlo nějakým způsobem odvádět pozornost. Pozor si musíme dávat i na její osvětlení.
Pokud řidič značku ztratí nebo mu ji někdo ukradne, neomlouvá ho to, na silnici s vozidlem nesmí.
Při přepisu na nového majitele se státní poznávací značka odevzdává na úřadě obce s rozšířenou působností v novém kraji, kde řidič obdrží novou, protože každý kraj má jiný kód. Značka se odevzdává se i v případě likvidace vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Pokud vozidlo zanikne (např. při nehodě), SPZ vlastník odevzdávat nemusí.
Pokud vlastníme přípojné vozidlo, i to musí mít státní poznávací značku, která se ale neshoduje s poznávací značkou motorového vozidla.

Využijte také pojištění nemovitosti

Přepsání vozidla na jiného majitele

Chceme-li přepsat vozidlo na jiného majitele, budeme muset vozidlo nejdříve odhlásit. Jednat přitom může vlastník vozidla, provozovatel vozidla nebo osoba písemně zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.
Pokud by byl nový majitel z téhož kraje, je možné provést rovnou přihlášení. Jinak při přihlašování v novém kraji je nutné odevzdat registrační značky.
V zájmu stávajícího vlastníka je ohlídat si, jestli jsou smluvní podmínky přesně vymezené a jestli jsou tedy na nového majitele skutečně přepsána všechna práva a povinnost. Mohlo by se stát, že by pojišťovny vymáhala pojistné u povinného ručení na starém majiteli.
Mezi doklady, které jsou při registraci potřeba, patří: doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), technický průkaz, doklad pojištění odpovědnosti provozu a osvědčení o registraci, neboli malý technický průkaz.
Pokud se jedná o přepis firemního vozidla, musí vlastník nebo provozovatel předložit kromě výše uvedených dokumentů ještě originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.
Pokud se jedná o dědictví, je přepsání vozidla bez správního poplatku a záležitost vyřizuje dědic.
Dojde-li ke změně údajů, je potřeba změnu zapsat také v osvědčení o registraci vozidla. Změna musí být oznámena do 10 pracovních dnů od doby, kdy k ní došlo. K žádosti o změnu údajů musí být přiložen technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby a ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Využijte také pojištění nemovitosti

Technická prohlídka

Koupíme si nové auto. Je potřeba ho zaregistrovat, předtím ale musíme s vozidlem k technické prohlídce. Další prohlídka je za čtyři roky od té první a pak každé dva roky. Pokud si nekupujeme nové auto, musíme s ním na pravidelnou technickou prohlídku standardně každé dva roky.
Při pravidelné technické prohlídce nám na stanici technické kontroly zkontrolují celé vozidlo, včetně evidence. Při kontrole jsou zakázány jakékoliv opravy, kromě jednoduchého seřízení světlometů.
Existují tři typy závad: závada typu A, závada typu B a závada typu C.
Závady typu A jsou označovány jako lehké závady, které nijak neovlivňují bezpečnost provozu na silnicích. Závady typu B jsou vážné závady, které ale bezprostředně neohrožují bezpečnost na silnicích a závady typu C jsou nebezpečné závady, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na pozemních komunikacích.
Pokud je při prohlídce zjištěna lehká závada (typ A), vozidlo je technicky způsobilé k provozu. Pokud je zjištěna vážná závada (typ B), vozidlo je technicky způsobilé k provozu na dobu 30 dnů od provedení technické prohlídky. Během této doby musí být závada odstraněna a vozidlo musí být opět zkontrolováno ve stanici technické kontroly, pokud se na kontrolu dostaví pozdě, nedostaví vůbec nebo je při ní zjištěno, že závada nebyla odstraněna, vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu a je odstraněna kontrolní nálepka.
Technicky nezpůsobilé k provozu je také vozidlo se zjištěnou závadou typu C.
Takové vozidlo je majitel povinen na své náklady nechat odtáhnout z STK, nechat odstranit nebezpečnou závadu a poté vozidlo přistavit k technické prohlídce.
Vozidlům, která jsou shledána jako technicky nezpůsobilá k provozu, je odstraněna kontrolní nálepka a je proveden zápis do technického průkazu.

Využijte také pojištění nemovitosti

Měření emisí

Každému vozidlu musí být pravidelně měřeny emise. Emise jsou škodlivé výfukové plyny, které se vytvářejí spalováním paliva v motoru a jsou vypouštěny do ovzduší. Pokud by se těchto nebezpečných plynů dostávalo do ovzduší příliš mnoho, auto by neprošlo kontrolou a nemohlo by být dále provozováno.
Vozidlo projde při kontrole, jestliže nebyly nalezeny žádné závady, které by zhoršovaly množství emisí.
Stanice, která jako první na vozidle měřila emise, vydá vlastníkovi nebo provozovateli vozidla osvědčení o měření emisí. V tomto osvědčení je uvedeno číslo technického průkazu vozidla, údaje o vozidle, motoru a emisním systému, parametry základního seřízení a přípustné hodnoty emisí stanovené výrobcem, doba platnosti osvědčení, otisk razítka stanice měření emisí a podpis odpovědného pracovníka.
V osvědčení o měření emisí se vyhovující výsledek měření vyznačuje tak, že se zapíše doba platnosti osvědčení. Pokud vozidlo při měření neprojde, zápis se neprovádí.
Měření emisí musí vystavit provozovatel vozidlo jeden měsíc před technickou prohlídkou.
Za provozování vozidla, které neprošlo měřením s vyhovujícím výsledkem a je mu tedy odebrána kontrolní nálepka, hrozí pokuta ve výši 5000 až 10000 Kč, pět trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců až jeden rok.

Připojení tažného lana

Objeví se potíže a my potřebujeme odtáhnout vozidlo. Máme vlečné lano, ale nevíme, co dál. Postup je velmi jednoduchý. Lano musíme připevnit na místo určené výrobcem vozidla, nikdy nikam jinam. U většiny aut jsou vpředu i vzadu dole oka nebo háky. Máme li vlečné lano s karabinou, stačí ji jen za oko zaháknout a máme hotovo. Problém by mohl nastat, pokud bychom měli lano bez karabiny, jen s upředenými oky.
Na laně nesmíme dělat uzel, a to proto, že pokud by se nerozvázal, utáhnul by se vlečením auta tak, že bychom ho už nerozvázali. Řešíme to tak, že oko lana provlečeme tažným okem, do provlečeného oka uděláme smyčku a do té zasuneme kolík.
Při tažení auta existují pravidla, která musíme dodržovat. Vlečené vozidlo musí mít z bezpečnostních důvodů funkční brzdy i řízení, musí být viditelně vzadu označeno červeným výstražným trojúhelníkem. Vlečné vozidlo musí mít rozsvícená obrysová i potkávací světla při nesnížené viditelnosti, při snížené viditelnosti (tma, mlha, hustý déšť…) musí mít vozidlo, které je tažené, rozsvícená potkávací nebo obrysová světla. Pokud světla z důvodu poruchy nesvítí, musí být na automobil na straně přivrácené do vozovky osvětleno bílým neoslňujícím světlem, vzadu světlem červeným. Obě světla musí být dobře viditelná a nesmí přečnívat přes boční obrys vozidla o víc než 40 cm.
Mezi taženým a tažným vozidlem musí být v případě lana vzdálenost nejméně 2,5 m, nejvíce 6 m. Pokud je vozidlo taženo na tyči, minimální vzdálenost mezi vozidly je 1 m, maximální vzdálenost je stejná, jako v případě lana.
Aby bylo dobře vidět také lano, musí být uprostřed označeno červeným praporkem nebo štítkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm. Tyč musí být označena červenými a bílými pruhy, širokými 7,5 cm.
Maximální rychlost při tažení vozidla ať už lanem nebo na tyči, musí být 60 km/hod.

povinné ručení kalkulačka

Výměna žárovek

Výměna žárovek se u každého typu vozidla liší. U modernějších vozidel jsou většinou přední žárovky přístupné z motorového prostoru, zadní světlomety ze zavazadlového prostoru.
Při výměně předních žárovek odklopíme kryt, který může být např. plastový, a pootočíme nebo odtlačíme úchyt, který žárovku přitlačuje do sedla. Žárovku vyjmeme a vtlačením nebo pootočením nasadíme novou. Přitom nesmíme sahat na její skleněnou část, protože bychom snížili její životnost.
Zadní žárovky jsou na rozdíl od předních přichyceny bajonetovým způsobem. Při jejich uvolňování je musíme stlačit, pootočit a vyjmout. Při vkládání nové žárovky ji musíme vložit do objímky a otočit doprava.
Jestli svítí všechny žárovky, bychom správně měli kontrolovat před každou jízdou. Pokud by nesvítila nějaká žárovka na straně přivrácené do vozovky, s vozidlem na silnici nesmíme. Velmi časté jsou pokuty za neosvětlenou státní poznávací značku, nesmíme proto zapomenout kontrolovat také toto osvětlení, případně žárovku vyměnit.

Využijte také kalkulačky povinného ručení

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Aby mohlo být řidičům starším 60 let vystaveno potvrzení o zdravotní způsobilosti, musí chodit pravidelně na prohlídky, a to v 60, 65, 68, 70 letech a pak každé dva roky. Prohlídku musí řidič absolvovat nejdříve 2 měsíce před a nejpozději v den svých narozenin. Za potvrzení bude muset zaplatit lékaři 300 Kč.
Pokud by policisté kontrolovali řidiče staršího 80 let, který by buď neměl u sebe, nebo by vůbec neměl potvrzení o zdravotní způsobilosti, udělili by mu pokutu od 5000 do 10000 Kč. Navíc by takovému řidiči mohli dát 5 trestných bodů a zakázat řízení na jeden rok.
Stalo-li by se to, že by řidič bez zdravotního potvrzení způsobil jinému řidiči škodu, pojišťovny by sice škodu uhradila, uplatnila by však vůči řidiči právo regresu, to znamená, že by na řidiči vymáhala peníze zpět.

Dálniční známka

Bez dálniční známky nesmíme vjet se svým vozidlem za dopravní značku dálnice nebo rychlostní silnice. Motivovat k tomu by nás mohla i výše pokuty, která je v blokovém řízení až 5000 Kč, ve státním řízení se může vyšplhat až na 500 000 Kč.
Dálniční známka se dá koupit např. na poště nebo na benzinové pumpě, je dvoudílná, jeden díl řidič nalepí zevnitř vozidla do pravého dolního rohu čelního skla. Druhý díl si řidič ponechá u sebe kvůli případné kontrole. Po skončení platností musí dálniční známku ze skla odstranit.
Za dálniční známku s roční platností zaplatíme 1200 Kč. Pokud by nám stačila známka na měsíc, zaplatíme 350 Kč a za sedmidenní 250 Kč. Tyto ceny jsou platné pro rok 2010 pro vozidla do 3,5 t.
V roce 2011 měly dálniční známky nahradit elektronické viněty, které už letos musí mít vozidla nad 3,5 t, poslanci ale chtějí jejich zavedení odsunout o pět let, jejich odkladem by totiž mělo Česko ušetřit asi miliardu a půl ročně. Norma musí být ještě schválena v závěrečném hlasování.

havarijní pojištění

Kontrola pneumatik

Je dobré pneumatiky často a pravidelně kontrolovat. Nedívat se jen po trhlinách a boulích nebo jen zkoušet jestli kolo pořádně drží, důležité je kontrolovat také jejich nahuštění, hloubku dezénu (vzorku) a hlídat si, abychom včas vyměnili zimní pneumatiky za letní a obráceně.
Abychom změřili, jestli je pneumatika správně nahuštěná, budeme potřebovat hustoměr. Sundáme čepičku ventilku a přiložíme hustoměr tak, aby neunikal vzduch. Naměřené údaje na hustoměru musíme porovnat s předepsanými údaji podle výrobce vozidla a podle nich pneumatiku buď upustit, nebo dofouknout kompresorem, protože není správně ani málo, ani moc, správně je akorát.
Další věc, kterou musíme kontrolovat, je hloubka dezénu, čili drážek v běhounu. Proč jsou drážky důležité možná ani všichni nevědí, rozhodně na kole nejsou na ozdobu a nejsou tam jen kvůli tomu, aby nám to neklouzalo. Jejich funkcí je také to, že odvádějí vodu z kol. Jsou-li drážky příliš mělké, nestíhají odvádět vodu a mezi koly vozidla a vozovkou se vytvoří něco jako vodní polštář. Vozidlo tedy ztratí kontakt s vozovkou a stává se neřiditelným, což opravdu není žádná legrace.
Proto tedy raději vezměme hloubkoměr a na několika místech pneumatiky hloubku zkontrolujme. V létě je předepsaná hloubka dezénu nejméně 1,6 mm, v zimě 4 mm. (Zimní období je období od 1. listopadu do 30. dubna, ale zimní výbavu musíme mít i za značkou zimní výbava.) Pokud jsou naše zimní pneumatiky díky mělkosti drážek už nevyhovující, můžeme je použít v létě, ale musíme počítat s tím, že se ojedou rychleji než normální letní pneumatiky, protože jsou vyrobené z jiného materiálu. Letní pneumatiky v zimě nikdy používat nesmíme.

Výměna kol

Jsou daleko horší věci, ale ani takové píchlé kolo nikoho nepotěší.
Aby nedošlo k havárce, je třeba zajistit, aby nás ostatní řidiči dobře viděli, takže zapneme výstražná světla, oblékneme reflexní vestu, umístíme na vozovku výstražný trojúhelník a pustíme se do práce.
Z úložného prostoru vyndáme zvedák, klíč, pokud máme rukavice tak rukavice a samozřejmě také náhradní kolo. Umístíme zvedák na místo určené výrobcem vozidla a auto lehce nadzvedneme, musí být stále ve styku s vozovkou a při uvolňování šroubů se nesmí protáčet. Sundáme okrasný kryt, poté asi o jednu až jednu a půl otáčky povolíme šrouby a auto nadzvedneme nad vozovku. Vyšroubujeme šrouby úplně a nasadíme nové. Mělo by být úplně stejné, jako zbylá tři kola. Nasadíme šrouby a utahujeme je křížem. Poté vozidlo pomocí heveru opět snížíme na vozovku. Sundáme hever, dotáhneme šrouby a nasadíme ochranný kryt. Ještě než si dojdeme pro výstražný trojúhelník, který by od nás měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 m, v obci nejméně 30 m a na dálnici nejméně 100 m, zkontrolujeme, jestli rezerva opravdu dobře drží.
Některé automobily rezervu vozit nemusí, protože mají ve výbavě malý kompresor a těsnící pěnu, kterou se defekt na pneumatice opraví.

povinné ručení

Poškození pneumatik

Vozidlo bet pneumatik by nám k ničemu nebylo, ve vozidle se špatnými nebo poškozenými pneumatikami nám nemusí být jízda bezpečná, pohodlná, můžeme spotřebovat více paliva a jezdit pomaleji než s pneumatikami nepoškozenými.
Pneumatika se dá poškodit ledajak, jednou z nejčastějších příčin je ostrý předmět na silnici nebo např. najíždění pravým předním kolem do obrubníku při parkování, zejména u začátečníků.
Nerovnoměrné ojetí běhounu je způsobeno buďto přehuštěním nebo podhuštěním pneumatik. Pokud je běhoun ojetý uprostřed, pneumatiky jsou přehuštěné. Pokud je běhoun ojetý na okrajích, je v pneumatikách vzduchu málo.
Vidíme-li na běhounu plošky, pneumatika je zubatá, znamená to, že máme poškozený tlumič pérování. Ten, pokud funguje správně, přitlačuje auto k vozovce, pokud je poškozený, vozidlo při najetí na nerovnost „skáče“ a tím se tvoří na pneumatikách plošky. Zdelší se také brzdná dráha vozidla.
Pokud máme špatnou geometrii soupravy, znamená to, že jsme např. najetím do obrubníku změnili úhel nápravy a vozidlo většinou začne táhnout k jedné straně a pneumatiky se opět ojíždějí nerovnoměrně.
Na pneumatikách nesmí být žádné boule ani vypukliny, nemusela by jízdu vydržet. Okrasný kryt musí být dobře připevněný, pokud kopneme do kola, nemělo by se ani pohnout. Pokud by se nám během cesty odkutálelo pryč, protože špatně drželo, jistě by to nebylo nic příjemného.

Skupina D, skupina T

Skupina D zahrnuje podskupinu D1, do které patří vozidla s hmotností převyšující 3500 kg, ale na rozdíl od skupiny C zde může být až 16 míst k sezení, kromě místa řidiče a smí být k němu připojeno přípojné vozidlo s váhou do 750 kg.
Pokud jsme držitely oprávnění skupiny D1+E, můžeme mít k vozidlu připojen přívěs o váze vyšší než 750 kg.
Pokud chceme řídit vozidlo s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, musíme si zařídit oprávnění pro skupinu D.
K tomu, abychom mohli mít k motorovému vozidlu připojeno přípojné vozidlo těžší než 750 kg, potřebujeme oprávnění pro skupinu D+E.
Pro celou skupinu D i její podskupiny platí, že žadatel o vydání takového řidičského průkazu musí být v den zkoušek nejméně 21 let starý.
Pro skupinu T lze získat oprávnění už v 17 letech. Opravňuje držitele k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, k nimž smí být připojeno přípojné vozidlo.

Skupina C

S oprávněním skupiny C1 může ten, kdo je starší 18 let a je držitelem oprávnění skupiny B, řídit motorové vozidlo, jehož hmotnost je mezi 3500 kilogramy a 7500 kilogramy. Přípojné vozidlo tažené tímto motorovým vozidlem musí vážit do 750 kg.
Ten, kdo je držitelem oprávnění skupiny C, může získat oprávnění na skupinu C+E. Je to stejný princip jako u osobních automobilů, tedy že tohle oprávnění budeme potřebovat, pokud naše přípojné vozidlo váží víc než 750 kg. Maximální hmotnost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 12 000 kg a hmotnost přípojného vozidla opět nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Vozidla, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg a nejsou zařazena ve skupině D ani D1, můžeme řídit, pokud máme oprávnění skupiny C. Na rozdíl od skupiny C1 zde není horní hranice hmotnosti.
Skupina C+E je pro vozidlo ze skupiny C a přípojné vozidlo s hmotností vyšší než 750 kg.

Skupina B

Do skupiny B1 patří tříkolová a čtyřkolová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je 45 km/hod nebo objem válců jejich motoru převyšuje 50 cm3. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být větší než 550 kg a řízena můžou být osobou starší 17 let. Pokud je vozidlo poháněno elektricky, nepočítá se do jeho pohotovostní hmotnosti hmotnost akumulátorů.
Do celé skupiny B zařazujeme motorová vozila s maximální hmotností 3500 kg. Ve vozidle může být kromě místa řidiče dalších maximálně 8 míst k sezení. Přípojné vozidlo, které smí být k automobilu připojeno, může vážit nejvýše 750 kg.
S řidičským oprávněním této skupiny můžeme řídit také traktory a samojízdné pracovní stroje o maximální hmotnost 3,5 t nebo jízdní soupravu, která je složená z vozidel s nejvýše osmi místy k sezení nebo z tohoto vozidla a přípojného vozidla. Hmotnost takové soustavy ale nesmí překročit 3500 kg a maximální hmotnost přípojného vozidla není vyšší než pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Pokud naše vozidlo váží více než 750 kg, budeme potřebovat řidičské oprávnění na skupinu B+E. Toto oprávnění může získat jen ten, kdo je starší než 18 let a kdo vlastní řidičský průkaz B.

Řidičský průkaz, skupina A

Řidičský průkaz, resp. řidičské oprávnění k řízení určité skupiny nebo podskupiny motorových vozidel, opravňuje toho, kdo prodělal výcvik v autoškole, úspěšně složil zkoušky, a poté mu byl na jeho žádost řidičský průkaz vydán, k řízení motorových vozidel, zařazených do této skupiny nebo podskupiny.
Obecně existuje 5 skupin řidičského oprávnění, a to skupina A, B, C, D a T. Písmenem A jsou označeny motocykly, písmenem B osobní automobily, písmenem C nákladní automobily, písmenem D autobusy a písmenem T traktory. Jednotlivé skupiny se však ještě dále dělí.
Skupina A má tři podskupiny. Držitelům průkazu skupiny Am nesmí být méně než 15 let a maximální rychlost motocyklu, který smějí řídit je 45 km/hod.
Další podskupinou je A1, do ní patří motocykly s válcovým objemem ne větším než 125 cm3 o maximálním výkonu 11 kW a řidiči starší 16 let.
Oprávnění k řízení motocyklů do výkonu 25kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg patří do skupiny Ao a platí pro 18leté řidiče.
Motocykly s vyšším výkonem můžou řídit jen ti, komu je víc než 21 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A.

Lékárnička

V nové autolékárničce musí být 3 kusy sterilního obvazu s jedním polštářkem a stejné množství obvazů se dvěma polštářky. Ke znehybnění horních končetin nebo připevnění dlah poslouží dva trojcípé šátky, které mají být z netkaného textilu. Na ošetření drobných ran využijeme náplast v cívce, dlouhá musí být 500 cm, široká 2,5 cm. Náplastí s polštářkem o rozměru 8 x 4 cm musí být v lékárničce 6 kusů. Škrtící pryžové obinadlo k zastavení krvácení musí mít rozměry 6 x 125 cm. Další položkou je resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem, dále plastová rouška s rozměry 20 x 20 cm k překrytí poraněného hrudníku, desinfekce a dva zavírací špendlíky.
Pracovat s poraněným bychom neměli bez latexových chirurgických rukavic. Na stříhání např. náplastí potřebujeme nůžky z kvalitního materiálu se zaoblenými hroty v antikorozní úpravě. Poraněného budeme pokládat na isotermickou folii. Protože někteří lidé neví nebo si nejsou jistí tím, jak se zachovat při dopravní nehodě nebo to za normálních okolností ví, ale když k nehodě dojde, zpanikaří a nebudou vědět co dělat, musí být nově součástí lékárničky leták o postupu při zvládání dopravní nehody.
Při nákupu lékárničky si ale musíme dávat pozor na kvalitu, vyplatí se investovat do lékárničky a nakoupit si všechny potřebné věci v lékárně než pak platit pokutu za to, že máme např. příliš úzké škrtidlo, náplasti, které nelepí, rezavé nebo rozpadlé nůžky, igelit místo šátku apod., protože mnohým výrobcům aut jde jen o to, jak neporušit vyhlášku a zároveň co nejvíc ušetřit. Důležité je také kontrolovat dobu trvanlivosti, která je vyznačená na výrobcích.

Povinné doklady řidiče

Vzhledem k tomu, že pokud nás zastaví policista, může nás kontrolovat jako občana, každý řidič u sebe musí mít občanský průkaz nebo cestovní pas.
Samozřejmě, že vyrazit nesmíme ani bez platného řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla neboli malého technického průkazu a zelené karty, která je dokladem, že máte uzavřeno povinné ručení.
Řidiči starší než 60 let musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Někteří řidiči si nejsou jistí, zda je povinné vozit také osvědčení o měření emisí. Toto osvědčení stačí předkládat při měření emisí, jinak ho s sebou vozit nemusíme, ale vozidlo musí být v každém případě označeno kontrolními nálepkami vedle SPZ, tedy nálepkou o technické kontrole i o měření emisí. Na každé z nich musí být vyznačena doba příští kontroly a měření. Pokud by vozidlo neprošlo při technické prohlídce nebo při měření emisí, na stanici by nálepky odebrali.

Doporučená výbava řidiče

Za to, že nebudeme mít v autě doporučenou výbavu, sice pokutu nedostaneme, ale jsou to věci, které v určitých chvílích můžeme ocenit, případně by je ocenil ten, komu bychom pomáhali.
Může se objevit porucha, díky níž nebudeme moct pokračovat v jízdě nebo jednoduše vjedeme tam, kam nemáme a nepůjde to zpátky. Pokud máme v kufru auta vlečné lano s červeným výstražným trojúhelníkem, pak už jen stačí sehnat nějakého tolerantního řidiče, který nás vytáhne, popoveze apod. a máme vyhráno. Někdy můžeme být takovým tolerantním řidičem právě my.
Pracovní rukavice můžeme využít při výměně kola nebo při opravách. Pokud poškodíme pneumatiku v noci, bez baterky nám výměna zabere mnohem víc času než s ní, zvlášť když nám např. upadne šroub do trávy.
Pokud dojde kapalina do ostřikovačů, není to až takový problém, abychom nemohli pokračovat v jízdě, horší by to bylo s nedostatkem elektrolytu v baterii nebo nedostatkem kapaliny v chladícím zařízení. Pro tyto případy bychom měli mít v úložném prostoru destilovanou vodu, která se dolévá jak do chladícího zařízení, tak do baterie, i když někoho by mohlo zarazit, že se do baterie dolévá voda, ale je to tak. Elektrolyt je roztok kyseliny sírové a vody.
Kouř pod kapotou nás určitě nepotěší, proto je dobré vozit hasicí přístroj. Zachráníme tím nejen naše auto, i když možná ne celé, ale můžeme tím zabránit i vzniku velkého požáru, pokud by od našeho auta chytlo ještě něco jiného.
Potíže se startováním vyřešíme startovacími kabely, nad prázdnou nádrží nebudeme muset bědovat, pokud budeme mít kanystr s alespoň pěti litry paliva.
Každému se může stát, že se v chvilkové nepozornosti „střetne“ s jiným řidičem. Pokud je zjevné, že škoda nepřekročí 100 000,- Kč, nehodu všichni přežili ani nikdo neutrpěl žádné zranění a řidičům nedělá problém se domluvit, nemusíme volat policii, stačí vyplnit formulář o záznamu dopravní nehody a předat ho pojišťovně. Takový formulář si ovšem nejdříve musíme pořídit, protože někde v lese by se nám těžko sháněl.

Povinná výbava řidiče

Co patří do povinné výbavy řidiče, co tam od nového roku bude patřit a naopak, co tam patřit nebude?
Do povinné výbavy řidiče určitě nepatří vůně do auta, ani různé talismany nebo plyšové hračky rozvěšené nad předním sklem. Co tam ale chybět nesmí, jsou:

  • náhradní pojistky, přičemž musíme mít jednu od každého druhu
  • stejně tak musíme mít ke každé žárovce jednu náhradní
  • dále náhradní kolo (pokud nemáme auto vybavené vybavením na opravu pneumatiky nebo kartičkou s číslem asistenční služby).
  • Abychom mohli použít náhradní kolo, budeme muset vyndat to poškozené, to ale nepůjde bez zvedáku a klíče na matice.
  • Aby si nás ostatní řidiči při výměně kola včas všimli, musíme na vozovku umístit výstražný trojúhelník, i ten tedy musí být součástí výbavy každého řidiče.
  • Od 1. 1. 2011 je ze stejného důvodu povinné mít v autě také reflexní vestu. Zatím sice povinná není, ale není na škodu ji v autě pro jistotu vozit.
  • Další a poslední důležitou součástí výbavy řidiče je lékárnička, ale POZOR, od nového roku s novým obsahem.