Archive for the ‘Měření emisí’ Category.

Měření emisí

Každému vozidlu musí být pravidelně měřeny emise. Emise jsou škodlivé výfukové plyny, které se vytvářejí spalováním paliva v motoru a jsou vypouštěny do ovzduší. Pokud by se těchto nebezpečných plynů dostávalo do ovzduší příliš mnoho, auto by neprošlo kontrolou a nemohlo by být dále provozováno.
Vozidlo projde při kontrole, jestliže nebyly nalezeny žádné závady, které by zhoršovaly množství emisí.
Stanice, která jako první na vozidle měřila emise, vydá vlastníkovi nebo provozovateli vozidla osvědčení o měření emisí. V tomto osvědčení je uvedeno číslo technického průkazu vozidla, údaje o vozidle, motoru a emisním systému, parametry základního seřízení a přípustné hodnoty emisí stanovené výrobcem, doba platnosti osvědčení, otisk razítka stanice měření emisí a podpis odpovědného pracovníka.
V osvědčení o měření emisí se vyhovující výsledek měření vyznačuje tak, že se zapíše doba platnosti osvědčení. Pokud vozidlo při měření neprojde, zápis se neprovádí.
Měření emisí musí vystavit provozovatel vozidlo jeden měsíc před technickou prohlídkou.
Za provozování vozidla, které neprošlo měřením s vyhovujícím výsledkem a je mu tedy odebrána kontrolní nálepka, hrozí pokuta ve výši 5000 až 10000 Kč, pět trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců až jeden rok.