Archive for the ‘Přepsání vozidla na jiného majitele’ Category.

Přepsání vozidla na jiného majitele

Chceme-li přepsat vozidlo na jiného majitele, budeme muset vozidlo nejdříve odhlásit. Jednat přitom může vlastník vozidla, provozovatel vozidla nebo osoba písemně zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.
Pokud by byl nový majitel z téhož kraje, je možné provést rovnou přihlášení. Jinak při přihlašování v novém kraji je nutné odevzdat registrační značky.
V zájmu stávajícího vlastníka je ohlídat si, jestli jsou smluvní podmínky přesně vymezené a jestli jsou tedy na nového majitele skutečně přepsána všechna práva a povinnost. Mohlo by se stát, že by pojišťovny vymáhala pojistné u povinného ručení na starém majiteli.
Mezi doklady, které jsou při registraci potřeba, patří: doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), technický průkaz, doklad pojištění odpovědnosti provozu a osvědčení o registraci, neboli malý technický průkaz.
Pokud se jedná o přepis firemního vozidla, musí vlastník nebo provozovatel předložit kromě výše uvedených dokumentů ještě originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.
Pokud se jedná o dědictví, je přepsání vozidla bez správního poplatku a záležitost vyřizuje dědic.
Dojde-li ke změně údajů, je potřeba změnu zapsat také v osvědčení o registraci vozidla. Změna musí být oznámena do 10 pracovních dnů od doby, kdy k ní došlo. K žádosti o změnu údajů musí být přiložen technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby a ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Využijte také pojištění nemovitosti