Archive for the ‘Řidičský průkaz’ Category.

Skupina D, skupina T

Skupina D zahrnuje podskupinu D1, do které patří vozidla s hmotností převyšující 3500 kg, ale na rozdíl od skupiny C zde může být až 16 míst k sezení, kromě místa řidiče a smí být k němu připojeno přípojné vozidlo s váhou do 750 kg.
Pokud jsme držitely oprávnění skupiny D1+E, můžeme mít k vozidlu připojen přívěs o váze vyšší než 750 kg.
Pokud chceme řídit vozidlo s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, musíme si zařídit oprávnění pro skupinu D.
K tomu, abychom mohli mít k motorovému vozidlu připojeno přípojné vozidlo těžší než 750 kg, potřebujeme oprávnění pro skupinu D+E.
Pro celou skupinu D i její podskupiny platí, že žadatel o vydání takového řidičského průkazu musí být v den zkoušek nejméně 21 let starý.
Pro skupinu T lze získat oprávnění už v 17 letech. Opravňuje držitele k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, k nimž smí být připojeno přípojné vozidlo.

Skupina C

S oprávněním skupiny C1 může ten, kdo je starší 18 let a je držitelem oprávnění skupiny B, řídit motorové vozidlo, jehož hmotnost je mezi 3500 kilogramy a 7500 kilogramy. Přípojné vozidlo tažené tímto motorovým vozidlem musí vážit do 750 kg.
Ten, kdo je držitelem oprávnění skupiny C, může získat oprávnění na skupinu C+E. Je to stejný princip jako u osobních automobilů, tedy že tohle oprávnění budeme potřebovat, pokud naše přípojné vozidlo váží víc než 750 kg. Maximální hmotnost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 12 000 kg a hmotnost přípojného vozidla opět nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Vozidla, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg a nejsou zařazena ve skupině D ani D1, můžeme řídit, pokud máme oprávnění skupiny C. Na rozdíl od skupiny C1 zde není horní hranice hmotnosti.
Skupina C+E je pro vozidlo ze skupiny C a přípojné vozidlo s hmotností vyšší než 750 kg.

Skupina B

Do skupiny B1 patří tříkolová a čtyřkolová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je 45 km/hod nebo objem válců jejich motoru převyšuje 50 cm3. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být větší než 550 kg a řízena můžou být osobou starší 17 let. Pokud je vozidlo poháněno elektricky, nepočítá se do jeho pohotovostní hmotnosti hmotnost akumulátorů.
Do celé skupiny B zařazujeme motorová vozila s maximální hmotností 3500 kg. Ve vozidle může být kromě místa řidiče dalších maximálně 8 míst k sezení. Přípojné vozidlo, které smí být k automobilu připojeno, může vážit nejvýše 750 kg.
S řidičským oprávněním této skupiny můžeme řídit také traktory a samojízdné pracovní stroje o maximální hmotnost 3,5 t nebo jízdní soupravu, která je složená z vozidel s nejvýše osmi místy k sezení nebo z tohoto vozidla a přípojného vozidla. Hmotnost takové soustavy ale nesmí překročit 3500 kg a maximální hmotnost přípojného vozidla není vyšší než pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Pokud naše vozidlo váží více než 750 kg, budeme potřebovat řidičské oprávnění na skupinu B+E. Toto oprávnění může získat jen ten, kdo je starší než 18 let a kdo vlastní řidičský průkaz B.

Řidičský průkaz, skupina A

Řidičský průkaz, resp. řidičské oprávnění k řízení určité skupiny nebo podskupiny motorových vozidel, opravňuje toho, kdo prodělal výcvik v autoškole, úspěšně složil zkoušky, a poté mu byl na jeho žádost řidičský průkaz vydán, k řízení motorových vozidel, zařazených do této skupiny nebo podskupiny.
Obecně existuje 5 skupin řidičského oprávnění, a to skupina A, B, C, D a T. Písmenem A jsou označeny motocykly, písmenem B osobní automobily, písmenem C nákladní automobily, písmenem D autobusy a písmenem T traktory. Jednotlivé skupiny se však ještě dále dělí.
Skupina A má tři podskupiny. Držitelům průkazu skupiny Am nesmí být méně než 15 let a maximální rychlost motocyklu, který smějí řídit je 45 km/hod.
Další podskupinou je A1, do ní patří motocykly s válcovým objemem ne větším než 125 cm3 o maximálním výkonu 11 kW a řidiči starší 16 let.
Oprávnění k řízení motocyklů do výkonu 25kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg patří do skupiny Ao a platí pro 18leté řidiče.
Motocykly s vyšším výkonem můžou řídit jen ti, komu je víc než 21 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A.